Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost LUMA trading s.r.o. se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, v platném znění. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem v rámci plnění kupní smlouvy, a to jen v nezbytně nutném rozsahu. Odesláním objednávky na adresu společnosti LUMA trading s.r.o. získává tato váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a s jejich dalším zpracováním na našich stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem a pro účely právního vztahu založeného kupní smlouvou uzavřenou mezi společností LUMA trading s.r.o a zákazníkem.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) vydala společnost LUMA trading s.r.o. následující prohlášení.

1.

Společnosti LUMA trading s.r.o., se sídlem Za Mlýnem 2945/56, 750 02, Přerov, IČ: 26812002, DIČ CZ26812002 zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod číslem C25644  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • adresa, název společnosti, IČ, DIČ, adresy provozoven
 • jména a příjmení kontaktních osob
 • bankovní spojení
 • e-maily, telefonní čísla
2.

Údaje uvedené v bodě 1. budou zpracovávány za účelem:

 • uzavření kupní smlouvy,
 • registrace a evidenci údajů v informačním systému Správce,
 • evidence objednávek, faktur a příslušných účetních dokladů,
 • telefonické nebo e-mailové komunikace pro příjem a upřesnění objednávek,
 • příjmu objednávek prostřednictvím webového rozhraní www.e-luma.cz, www.e-luma.sk ,
 • vedení zákaznického účtu na www.e-luma.cz, www.e-luma.sk ,
 • vymáhání práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy,
 • doručování objednaného zboží,
 • zasílání obchodních sdělení, katalogů faktur a dalších účetních dokladů prostřednictvím pošty nebo e-mailu
 • marketingových aktivit
3. Tyto údaje budou Správcem evidovány a zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické i listinné podobě, a to až do doby Vašeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
4. Registrací/odesláním objednávky vyjadřujete svůj výslovný souhlas Správci se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na info@luma-trading.cz nebo dopisu na kontaktní adresu LUMA trading s.r.o., Za Mlýnem 2945/56, 750 02 Přerov.
5. Vezměte, prosím, na vědomí, že jste povinni své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že jste povinni bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých osobních údajích.
6. Udělením souhlasu potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jste byli poučeni o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7. Zpracováním osobních údajů může Správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zpracovatelem pro tyto účely může být: poskytovatel softwaru Money S5 - Solitea Česká republika, a.s. (pouze pod dohledem zaměstnance Správce), poskytovatel přepravních služeb (dle zvoleného způsobu doručení na objednávce nebo v kupní smlouvě), Česká pošta (zasílání obchodních dokumentů, korespondence), poskytovatel e-mailu a služeb spojených s jeho provozováním, zpracovatel účetnictví a daní,  případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
8.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • přístupu ke svým osobním údajům,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • v případě, že by jste se domnívali, že Správce nebo zpracovatel (bod 7.) provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
       a)požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
       b)  požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.