Obchodní podmínky

Obchodní podmínky LUMA TRADING S.R.O.

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. 1.            Dodavatel/ prodávající

LUMA trading s.r.o., IČO: 268 12 002, DIČ: CZ26812002, se sídlem Za Mlýnem 2945/56, Přerov I-Město, PSČ 750 02, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25644,

Bankovní spojení: účet vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu: 4657202/0800
Kontaktní údaje:

Tel: +420 581 200 469
Fax: +420 581 277 581
Mobil: +420 777 237 980
e-mail: info@luma-trading.cz

dále jen „společnost LUMA trading s.r.o.“

1. 2.            Odběratel/ kupující/ zákazník

Zákazníkem společnosti LUMA trading s.r.o. může být podnikatel ve smyslu ustanovení § 420 a ustanovení § 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), dále jen „zákazník – podnikatel.“

Zákazníkem společnosti LUMA trading s.r.o. může být také spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, dále jen „zákazník – spotřebitel.“

„zákazník – podnikatel“ a „zákazník – spotřebitel“,dále také jen „zákazník.“

Body platné pro „zákazníka – podnikatele“ i pro „zákazníka – spotřebitele“ jsou jednotně uvedeny jako body určené pro zákazníka.

1. 3.            Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti LUMA trading s.r.o. na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Předmětem jejich právního vztahu je jedna či více dodávek papírnického a papírenského sortimentu, předměty reklamní povahy, dekorace, informační samolepky a další zboží, které se společnost LUMA trading s.r.o. zaváže dodat zákazníkovi na základě jeho objednávky.

1. 4.            Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti LUMA trading s.r.o., kteří jí zašlou objednávku.

1. 5.            Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti LUMA trading s.r.o. (www.e-luma.cz). Společnost LUMA trading s.r.o. si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit dle ustanovení § 1752 občanského zákoníku. O změně obchodních podmínek společnost informuje zákazníka elektronickou poštou nebo písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazník má právo změny obchodních podmínek odmítnout a právní vztah založený mezi společností LUMA trading s.r.o. a zákazníkem písemně vypovědět ve výpovědní lhůtě 10 (deseti) dnů. Výpovědní lhůta počíná běžet od doručení výpovědi druhé smluvní straně.

1. 6.            Veškeré vztahy mezi společností LUMA trading s.r.o. a zákazníkem, které nejsou těmito obchodními podmínkami upraveny, jsou dále specifikovány v Kupní smlouvě, která je sepsána se zákazníkem. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost. Právní vztah se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

 

II. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

2. 1.            Objednávku generuje zákazník elektronicky na adrese www.e-luma.cz.

2. 2.            Zákazník společnosti LUMA trading s.r.o. je povinen uvést v objednávce nebo při registraci na internetové adrese www.e-luma.cz správné, úplné a pravdivé údaje. V případě neuvedení správných, úplných a pravdivých údajů odpovídá zákazník společnosti LUMA trading s.r.o. za případnou vzniklou škodu.

2. 3.            Zákazník – spotřebitel uvádí své identifikační údaje v rámci generování objednávky adresované společnosti LUMA trading s.r.o. Případná registrace zákazníka – spotřebitele je zcela dobrovolná. Registrací zákazník projevuje souhlas s užitím poskytnutých registračních údajů.

2. 4.            Zákazník – podnikatel je povinen se před zasláním první objednávky zaregistrovat a následně odeslat na e-mailovou adresu info@luma-trading.cz kopie:

  1. výpis z obchodního rejstříku,
  2. živnostenský list,
  3. osvědčení o DIČ.

Po schválení registrace obdrží zákazník – podnikatel na svoji e-mailovou adresu potvrzení o aktivaci přístupových údajů.

2. 5.            Přijetí objednávky je potvrzeno e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Okamžikem přijetí objednávky ze strany LUMA trading s.r.o. se tato stává závaznou.

2. 6.            Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost LUMA trading s.r.o. povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, případně není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost LUMA trading s.r.o. zákazníka dle uvedených kontaktních údajů a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost LUMA trading s.r.o. zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

2. 7.            V případě, že zákazník odmítne převzetí objednaného zboží v celém rozsahu objednávky nebo její části, aniž by minimálně 1 (jeden) pracovní den předem prokazatelným způsobem tuto objednávku nebo její část stornoval, mohou mu být dodavatelem fakturovány veškeré náklady spojené s dopravou a manipulací řádně objednaného a odmítnutého zboží.

2. 8.            Zákazník bere na vědomí, že telefonické hovory se společností LUMA trading s.r.o. mohou být monitorovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb.

 

III. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ

3. 1.            Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního katalogu společnosti LUMA trading s.r.o., který je zveřejněn na internetových stránkách společnosti LUMA trading s.r.o. na adrese www.e-luma.cz.

3. 2.            Společnost LUMA trading s.r.o. si vyhrazuje právo znovu jednat o ceně zboží v případě výrazných a prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů oproti ceně zboží uvedené v aktuálním ceníku.

3. 3.            Zákazníkům – podnikatelům se kupní cena automaticky zobrazí bez DPH ve výši dle dohodnutých podmínek v Kupní smlouvě. Zákazníkům – spotřebitelům se kupní cena zobrazí včetně DPH. V zobrazovaných cenách bude objednávané zboží zákazníkovi vyfakturováno (viz čl. 6.8.).

3. 4.            Do kupní ceny zboží uvedené dle aktuálního katalogu společnosti u jednotlivých položek není zahrnuto přepravné a balné.

 

IV. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

K uzavření Kupní smlouvy na dodávku zboží uvedeného v objednávce dochází u zákazníků dle ustanovení § 1740 občanského zákoníku a násl.:

a)      okamžikem doručení úplné objednávky společnosti LUMA trading s.r.o. podle čl. 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4. za předpokladu, že zákazník zboží objednává za aktuální cenu,

b)      okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním zboží za změněnou cenu podle čl. 3.2.,

c)      okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu podle čl. 2.6.

 

V. SPLATNOST KUPNÍ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5. 1.            Zákazník – spotřebitel je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží jednou z následujících možností:

a)      bankovním převodem na účet uvedený v záhlaví těchto obchodních podmínek,

b)      prostřednictvím platebních karet,

c)      dobírkou,

d)      hotově v případě osobního odběru zboží v sídle společnosti.

5. 2.            Zákazník – podnikatel má dále možnost využít platbu prostřednictvím bankovního převodu. Splatnost kupní ceny zboží je vždy uvedena na faktuře/daňovém dokladu (dále jen „faktura“). Číslo bankovního účtu je vždy uvedeno na faktuře vystavené dodavatelem.

5. 3.            V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet ve prospěch společnosti LUMA trading s.r.o.

5. 4.            Zákazník – podnikatel je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti LUMA trading s.r.o. podle pravidel stanovených v těchto obchodních podmínkách, nemá-li se společností LUMA trading s.r.o. písemně sjednány platební podmínky individuální.

5. 5.            V případě, že se zákazník ocitne v úplném či částečném prodlení s platbou, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu společností LUMA trading s.r.o. Společnost LUMA trading s.r.o. má nárok na doplacení poskytnuté slevy zákazníkovi, kterou si je oprávněna dofakturovat.

5. 6.            Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5. 7.            Společnost LUMA trading s.r.o. si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi – podnikateli, který má vůči společnosti LUMA trading s.r.o. neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník – podnikatel tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost LUMA trading s.r.o. právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti LUMA trading s.r.o. uhradí.

5. 8.            Zákazník – podnikatel se podle ustanovení § 2132 občanského zákoníku stává vlastníkem podle objednávky dodaného zboží až dnem jeho úplného zaplacení dodavateli. V případě, že nedojde k zaplacení kupní ceny v době její splatnosti, má společnost LUMA trading s.r.o. právo žádat vydání zboží po zákazníkovi – podnikateli a má vůči němu nárok na náhradu nákladů vzniklých společnosti LUMA trading s.r.o.

 

VI. DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. 1.            Zboží bude zákazníkovi dopraveno ZDARMA v případě objednávky, jejíž celková hodnota po odečtení poskytnutých slev přesáhne 2.000,- Kč bez DPH (2.420,-Kč s DPH). V opačném případě bude společnost LUMA trading s.r.o. fakturovat ke zboží či službám i přepravné a balné ve výši 108,- Kč bez DPH (130,70 Kč s DPH). Přepravné a balné nebude zákazníkovi účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí objednávky nebo o její částečné plnění.

6. 2.            Není-li mezi společností LUMA trading s.r.o. a zákazníkem dohodnuto jinak, společnost LUMA trading s.r.o. se zavazuje vynaložit úsilí, aby objednané zboží bylo dodáno již následující pracovní den od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude společnosti LUMA trading s.r.o. doručena v pracovní dny nejpozději do 14.00 hodin.

6. 3.            Je-li objednávka doručena později než do 14:00 hod. pracovního dne, zavazuje se společnost LUMA trading s.r.o. vynaložit úsilí, aby objednané zboží bylo dodáno nejpozději následující pracovní den od počátku pracovní doby pracovního dne následujícího po přijetí objednávky.

6. 4.            Termín dodání u zboží, které si zákazník objedná mimo stálou nabídku, bude stanoven na základě dohody se zákazníkem.

6. 5.            Zákazník je povinen společnost LUMA trading s.r.o. neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktní osoby. Společnost LUMA trading s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.

6. 6.            Objednávka je považována za vyřízenou:

a)      dodáním zboží zákazníkovi na dohodnuté místo,

b)      případně předáním prvnímu dopravci nebo poště k přepravě.

Dodávka zboží je zajišťována smluvním přepravcem, dle dohody může být připravena k vyzvednutí zákazníkem na centrálním skladě v sídle společnosti LUMA trading s.r.o.

6. 7.            Spolu s dodaným zbožím společnost LUMA trading s.r.o. vždy předá zákazníkovi fakturu, která plní funkci dodacího listu a na které je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství.

6. 8.            Zákazník je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost obalů. Shledá-li jakoukoliv vadu zboží, postupuje dle čl. VII. Reklamace a záruční doba.

6. 9.            Okamžikem převzetí zboží přechází nebezpečí vzniku škody na zboží na zákazníka.

6. 10.            Společnost LUMA trading s.r.o. vždy vystaví zákazníkovi fakturu a to jak v případě úplného plnění předmětu závazku, tak i v případě dílčího plnění. Faktura je předána s každou jednotlivou dodávkou zboží a vztahuje se vždy jen na právě předávané zboží.

6. 11.            Faktura obsahuje zákonem požadované náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6. 12.            Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit společnosti LUMA trading s.r.o.), obsahuje-li nesprávné cenové údaje nebo chybí-li ve faktuře některá ze zákonem požadovaných náležitostí. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, společnost LUMA trading s.r.o. vystaví fakturu zákazníkovi novou. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře tím není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti je v takovém případě směrodatná ta, která je uvedena na opravené faktuře.

 

VII. REKLAMACE A ZÁRUČNÍ DOBA

7. 1.     V případě porušeného přepravního obalu je nutné sepsat s přepravcem reklamační protokol ihned při přebírání zboží. Náležitostí tohoto zápisu musí být hůlkovým písmem poznačeno jméno a příjmení přebírajícího a záznam musí být dále opatřen podpisem a případně otiskem razítka. Neučiní-li tak zákazník nebo jeho zaměstnanec nebo osoba k převzetí zboží oprávněná (viz náležitosti registrace), je společnost LUMA trading s.r.o. nebo její smluvní přepravce oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.

7. 2.     Zákazník je povinen prohlédnout přebírané zboží a bez zbytečného odkladu informovat společnost LUMA trading s.r.o. o zjištěných vadách a nedostatcích, a to telefonicky přes telefonické spojení +420 581 200 469, případně e-mailovým kontaktem info@luma-trading.cz nebo prostřednictvím kontaktování obchodního zástupce, který se o zákazníka stará.

7. 3.     Pro uplatnění odpovědnosti za vady je zákazník povinen vady specifikovat, popřípadě uvést, jak se vady projevují, dále je povinen uvést název zboží včetně katalogového označení a počet reklamovaných kusů. Zákazník je dále povinen prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti LUMA trading s.r.o. (kopie faktury je dostačujícím prokazatelným dokladem), a dále je nutné, aby zákazník doručil reklamované zboží k posouzení na adresu sídla společnosti LUMA trading s.r.o., přičemž náklady s tímto spojené nese zákazník. Je-li to možné, zákazník předá reklamované zboží včetně původního obalu, který je porušený pouze v míře nezbytně nutné pro prohlédnutí zboží, případně předá reklamované zboží v jiném odpovídajícím obalu. Zboží, u kterého byla uplatněna odpovědnost za vady, bude bez zbytečného odkladu posouzeno reklamačním oddělením společnosti LUMA trading s.r.o. a následně bude se zákazníkem dojednán způsob vyřízení reklamace dle zákona.

7. 4.     V případě vyjádření nespokojenosti se způsobem vyřízení reklamace se zákazník může pro mimosoudní vyřešení sporu obrátit např. na Českou obchodní inspekci prostřednictvím internetové adresy www.adr.coi.cz

7. 5.     Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná aje-li smlouva sjednána pomocí prostředku komunikace na dálku (např. telefonicky, faxem, e-shopem atd.), má zákazník – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky v případě, že společnost LUMA trading s.r.o. nedodá objednané zboží z jakýchkoli důvodů v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí zákazník - spotřebitel poskytl výslovně nebo mlčky.

7. 6.     V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má zákazník – spotřebitel právo bez jakékoli sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.V takovém případě zákazník písemně kontaktuje poskytovatele o tom, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

7. 7.     Odstoupení od smlouvy musí být odesláno na adresu spol. LUMA trading s.r.o. formou doporučeného dopisu nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

7. 8.     Vracené zboží musí být nepoškozené, nepoužité a kompletní. Pokud to již není dobře možné, musí zákazník – spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.Je-li to možné, zákazník – spotřebitel vrátí společně se zbožím i obal, porušený pouze v míře nezbytně nutné pro prohlédnutí zboží. Vrácení obalu není podmínkou pro uplatnění práv vyplývajících z odpovědnosti za vady.

7. 9.     Společnost LUMA trading s.r.o. nenese náklady spojené s doručením vraceného zboží na adresu sídla společnosti.

7. 10.   Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, činí záruční doba 24 měsíců. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se nevztahuje na běžné opotřebení nebo na závady vzniklé neodbornou manipulací.

7. 11.   Je-li zákazník podnikatel dle ustanovení § 420 a § 421 občanského zákoníku je povinen dle ustanovení § 1921 občanského zákoníku vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.

7. 12.   Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. dnem potvrzení faktury či přepravního listu smluvního přepravce. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na
opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

VIII. BEZPEČNOST A OCHRANA ÚDAJŮ

Společnost LUMA trading s.r.o. se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, v platném znění. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem v rámci plnění kupní smlouvy, a to jen v nezbytně nutném rozsahu. Registrací / odesláním objednávky na adresu společnosti LUMA trading s.r.o. získává tato váš dobrovolný souhlas s Prohlášením o ochraně osobních údajů, se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a s jejich dalším zpracováním na našich stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem a pro účely právního vztahu založeného kupní smlouvou uzavřenou mezi společností LUMA trading s.r.o a zákazníkem.

 

IX. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1         Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2         Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10. 1.     Tyto obchodní podmínky se týkají pouze právních vztahů založených nákupem zboží z webového katalogu společnosti LUMA trading s.r.o. umístěného na internetových stránkách www.e-luma.cz.

10.3.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.4.      Tyto všeobecné obchodní podmínky byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti LUMA trading s.r.o. (www.e-luma.cz) dne 20. 5. 2018.